İNTERNET SİTESİ KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin bir bölümünün, Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “Mylan Türkiye”) tarafından işletilen www.mylan.com.tr (“Web Sitesi”) aracılığıyla Mylan Türkiye tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işleneceğini belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin işlenmesi; KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Mylan Türkiye, kişisel verilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin farkındadır. İşbu Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni") ile sizleri ne tür kişisel verileri topladığımız, hangi amaçlarla işlediğimiz ve ne şekilde aktardığımız hakkında bilgilendirmek isteriz. Bir diğer ifadeyle, işbu Aydınlatma Metni’nin amacı, Şirketimizin Web Sitesi kullanıcılarına/ziyaretçilerine ilişkin kişisel verileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktır. Aydınlatma Metnimiz hem Web Sitesi ana sayfamızda hem de kişisel verilerinizin elde edildiği ilgili sayfada bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metninin güncel mevzuata ve veri işleme süreçlerine uygun olarak gerektiği zaman (örneğin: eğer kişisel verilerin kullanılmasını içeren yeni sistemler veya süreçler uygularsak, güncel mevzuatta herhangi bir değişiklik söz konusu olursa) güncellenebilecek olduğunu bilgilerinize sunarız.

1- Kapsam

Bu Aydınlatma Metni, Mylan Türkiye’nin ürün ve hizmetlerine yönelik Web Sitesi aracılığıyla yürüttüğü ticari faaliyetler, hasta ve ilaç güvenliliği (farmakovijilans), ürün kalite şikayeti süreçleri ve medikal bilgi sağlama hizmeti kapsamında kişisel verileri işlenmekte olan bir web sitesi kullanıcısı/ziyaretçisi iseniz uygulanacaktır.

2- Kişisel Veri Kategorileri

Web Sitemize erişim sağladığınızda, Web Sitemizi kullanmak amacıyla gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, Mylan Türkiye, aşağıdaki kategorilerden kişisel veriler (birlikte, "Kullanıcı Kişisel Verileri") toplar, işler ve kullanır:

Kimlik verileriniz; ad, soyad, imza,

İletişim verileriniz; e-mail adresi, telefon numarası,

Lokasyon verileriniz; ikametgah bilgisi, işyeri adresi,

Özlük verileriniz; meslek, uzmanlık alanı, branş, unvan,

İşlem güvenliği verileriniz; IP adresi bilgileri, Web Sitesi giriş çıkış bilgileri, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi,

Pazarlama verileri; çerez kayıtları

Sağlık bilgisi verileri; kişisel sağlık bilgileri, yan etki bilgisi

Diğer; ürün güvenliği, kalite, medikal enformasyon vb. işlemlerin icrası esnasında alınan kişisel veriler ile Mylan Türkiye’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin veriler.

3- Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Web Sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Web Sitemizdeki ilgili erişim linki/e-mail adresinden iletilen mesajların içeriğinin incelenmesi, talep ve şikayet konusunun belirlenmesi ve bunların cevaplandırılması,
 • Hasta ve ilaç güvenliliği (farmakovijilans) süreçleri kapsamında yan etki/advers reaksiyon bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Ürün şikayeti süreçleri kapsamında talep ve şikayetlerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan bildirimlerin bakanlık/ilgili diğer idari otoritelere yapılması,
 • Talep ve şikayet konusuna yönelik yürütülen hukuksal süreçlerin izlenmesi,
 • Medikal bilgi sağlama hizmetinin yerine getirilmesi,
 • Web Sitemizin içeriğinin kullanıcıların tercihlerine göre geliştirilmesi,
 • Web Sitemiz ile kullanıcılara bilgi sunulacak konuların belirlenmesi,
 • Kullanıcıların anonimleştirilmiş yaş, cinsiyet vb. verilerine göre istatistiklerin belirlenerek pazarlama politikasının geliştirilmesi veya bu istatistiklerin bilimsel amaçlı kullanılması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Kişisel verilerinizin, veri analizi çalışmaları yapmak amacıyla, üçüncü kişilerden elde ettiğimiz verilerle birleştirilmesi veya farklı şekillerde kullanılması.

4- Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve İşleme Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, (i) Web Sitemize erişim sağlamanız ile birlikte çerezler aracılığıyla, (ii) Şirketimiz ile irtibat kurmanız için Web Sitemizde işaret edilen kurumsal e-posta adresine e-mail göndermeniz halinde, (iii) yan etki/advers reaksiyon bildiriminde bulunmanız amacıyla Web Sitemizde paylaşılan e-posta adresine e-mail veya bildirim formunun gönderilmesi ile birlikte veya (iv) çevrimiçi iletişim sistemi gibi diğer otomatik yöntemlerin kullanılması halinde elektronik veya fiziki ortamda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu Mylan Türkiye’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla meşru menfaati,  kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacının varlığı halinde açık rıza alınmaksızın veya bunların herhangi birinin mevcut olmaması durumunda açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

5- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Web Sitemiz kapsamında işlenen kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağız veya kiralamayacağız. Bunun haricinde, esasında Web Sitemizin etkinliğini sağlamak, Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi için, kişisel verilerinizi Şirketimizin bağlı kuruluşları, bayileri, yüklenicileri veya iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Ayrıca mevzuat, mahkeme kararı veya kamu kurumları tarafından gerekli olması halinde, kişisel verilerinizi bakanlık, ilgili diğer idari otoriteler, mahkemeler veya kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz.

Şirketimiz, yurtdışındaki bağlı şirketlerle ilişkili global bir şirket olması nedeniyle depolama, hosting gibi hizmetleri yurtdışından almak durumunda kalabilmektedir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, kişisel verilerinizi, açık rızanız dahilinde Şirketimizin yurtdışındaki grup şirketlerine ve hizmet aldığımız iş ortaklarına aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan Grup Şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılmasına ilişkin açık rızanızı İnternet Sitesinde yer alan ve işbu Aydınlatma Metnine dayanan “Yurtdışına Aktarım İçin Açık Rıza” bölümünü onaylayarak verebilirsiniz.

6- Kişisel Verilerinizin Saklanması

Mylan Türkiye, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan işleme amaçları kapsamında, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak ve Web Sitemizden ulaşılabileceğiniz Mylan Türkiye Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen usul ve esaslar dahilinde saklayacaktır. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine veya saklama süresinin sona ermesi ile birlikte silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

7- Bildirim

Mylan Türkiye tarafından işlenen kişisel verileriniz, işleme amacımız ve aktarımımızla ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, talep edebileceğimiz kişisel verilerin kullanımını kısıtlayabileceğiniz imkanlar sunmaktayız. Bu bilgileri bize vermemeye karar vermeniz durumunda, Web Sitesi üzerinden belirli bilgi ve/veya hizmetlere erişemeyebileceğiniz veya bu bilgi ve/veya hizmetleri alamayabileceğiniz ve de size belirli ürünleri ve/veya hizmetleri sağlayamayabileceğimiz konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.

8- İzin

Mylan Türkiye, sizlerden alınacak açık rızaları gizli tutmak adına gerekli tüm işlemleri yerine getirmektedir. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması adına gerekli imkanlar Web Sitemizin “Bizimle irtibat kurun” sekmesinden sizlere sunulmaktadır.

9- Güvenlik

Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Web Sitemizden bilgi indirdiğinizde, kullanmış olduğumuz teknoloji ile kimlik verileriniz alınmaksızın IP adresi bilgileriniz, Web Sitesi giriş çıkış bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar, indirdiğiniz dokümanlar, öncesinde ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri ve kullandığınız tarayıcının türü kaydedilmektedir. Mylan Türkiye, kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini ve bu bilgilere izinsiz erişilmesini önlemek adına Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından ilan edilen yöntemler çerçevesinde makul düzeyde teknik ve idarî tedbirler almaktadır. Söz konusu teknik ve idari tedbirlerin türlerine Web Sitemizde ilan edilen Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz. Mylan Türkiye, yeterli düzeyde tüm tedbirleri almasına rağmen güvenlik önlemlerini etkisiz kılarak verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilerin eylemlerine karşı garanti verememektedir.

10- Çerezler

Çerezler, Web Sitemizin tekrar kullanıldığının Web Sitemiz tarafından anlaşılabilmesi, Web Sitemize erişiminizin ve Web Sitemizi kullanımınızın kolaylaştırılması, Web Sitemizi kullanım şeklinin izlenebilmesi ve de Şirketimizin içerik geliştirmeyi ve hedef odaklı pazarlamayı mümkün kılacak şekilde toplu verileri derleyebilmesine izin verilmesi amaçlarıyla kullanılmakta olan bilgi parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı standart olup bu çerezler yalnızca Şirketimiz tarafından kullanılabilir. Çoğu internet tarayıcısı, çerezleri önceden kabul edecek şekilde ayarlanmışlardır. Çerezleri kabul etmemeyi tercih etmeniz halinde, internet tarayıcınızı çerezleri reddedecek veya çerezler kullanılırken sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle bir durumda, Web Sitemizin özel alanlarına katılmanıza izin veremeyebileceğimizi bildiririz.

11- Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kapsamında veri sorumlusu Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için, lütfen kimliğinizi teşhis etmek için gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakka dair yazılı açıklamanız ile birlikte, işbu Aydınlatma Metninde “Sorular” kısmında belirtilen iletişim adresine, iadeli taahhütlü posta veya e-mail yolu ile bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda haklarınızı, Kişisel Veri Koruma Kurulu ya da kişisel verilerin korunması mevzuatı tarafından öngörülen diğer herhangi bir yöntemle de kullanabilirsiniz. Başvurularınız, KVKK ile belirlenen şekilde, alınmasından itibaren en geç 30 (otuz gün) içinde Mylan Türkiye tarafından ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVKK gereğince, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bize iletilen herhangi bir bilgi veya belgenin eksik veya belirsiz olması halinde, talebinizi yerine getirmek amacıyla bu eksikliği veya belirsizliği gidermeniz için sizinle iletişime geçebiliriz.

Aynı zamanda, yetkili veri koruma denetim makamına şikâyette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.

12- Sorular

Eğer bu Aydınlatma Metni veya haklarınız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen Veri Sorumlusu ile iletişime geçin:

Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:237 İç Kapı No: 74-75-76-77-78 İstanbul-Türkiye

E-mail: kisiselveri@mylan.com


Son Güncelleme:  21.12.2020